فرشگرد، پژواک این فریاد خیابان است: «ایران را پس می‌گیریم» و دوباره می‌سازیم.